A. T., Yergalieva, M. Utemissov West Kazakhstan state university, Republic of Kazakhstan, 090000, Uralsk, 162 Nursultan Nazarbayev ave. Corresponding