A., Tolegen, T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts Almaty, Kazakhstan