Abdykulova G., Shnanov U.R., Artykbaev Z. O., Kazhenova G. T.,, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan