Ye. A. Polishchuk, S. Yu. Tsokhla,, V.I. Vernadsky Crimean Federal University Vernadsky Av. 4, Simferopol, Russia