Y.V., Ponomarenko, Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan http://orcid.org/0000-0002-7733-125X