Yeldar Abdykalykov, Mukhtar Kozha, Ergali Satov, Almas Bektanov, Moldir Aldabergenova,, Kh.A. Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkistan, Kazakhstan