Yergubekova, Zhanat, Department of Kazakh Phylology, Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, 29 Bekzat Sattarkhanov Avenue, 161200, Kazakhstan, Turkistan