a, Alexey G. Ivanov, Oksana P. Chernykh, Yuriy D. Korobkov,Svetlana S. Velikanov, Irina V. Samarokova, Natalia. Kozhushkov, 1 Nosov Magnitogorsk State Technical University, 38 Lenin Avenue, 455000, Chelyabinsk Region, Magnitogorsk, Russia.