Dustnazar Khimmataliev, Irina Rezanovich, Yulia Bogdanova, Raissa Orsayeva,, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation