Abdibek Amirov, Raya Darmenkulova,, Kazakh language, Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Tole Bi, 94, Republic of Kazakhstan