Dmytro I. Sirokha, Mykola I. Inshyn,, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine