Y. S., Kozybayev, The center of remote education, M. Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan