Yao, Jun, Lingnan Normal University, Zhanjiang, China