Yenilkhan Kozybayev, Gulshat Кulabekova,, M. Auezov South Kazakhstan State University, 5, Tauke khan ave., Shymkent, 160012, Kazakhstan