Dobrina M., Endovitskiy D., Davnis V.,, Endovitskiy Dmitry Alexandrovich, Russia Davnis Valery Vladimirovich, Russia Dobrina Maria Valeryevna, Voronezh State University