Platonova, Elena V, Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia