Dokashenko, Olga V. Burdyugova, Elena V. Shestakova, Rinad M. Prytkov, Liudmila V., Orenburg State University, Orenburg, Russian Federation