A. S. Plyachotko, E.M. Akulich, L. G. Szkulmovskaya, L.V. Shatskih,, Tyumen State Institute of Culture, Address: 19 Respubliki Str., 625003 Tyumen, Russian Federation