Yernar Shalkharov, Azhar Nartay,, International Kazakh Turkish University after H.A.Yessevi