Abdallah, Asma, Abu Dhabi University, Abu Dhabi, UAE