Yerzhanova, Sovetkhan B. Tleubayev, Alua B. Temirbolat, Mukhit M. Kozhashev, GulmariyaT. Ospanova, Saule B, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan, 050040, Almaty, Al-Farabi avenue, 71