Dmitriy I. Lukshin, Ajvaz M. Fazliev,, Kazan Federal University, Kremliovskaya St., 18, 420008, Kazan, Russian Federation