Yelik Nursultan, Abzalbek Maxim, Anar Yerkebay,, Kazakh national Academy of arts named after Zhurgenov, Almaty, Kazakhstan